Koronabehandling av sprutor | SyrinTEC

Utvändig ytbehandling
SyrinTEC är speciellt utformad för 360° koronabehandling av PP- och PE-sprutfat.

SyrinTEC är vanligtvis inbyggd i trycklinjen och placerad som den slutliga processen innan faten går in i tryckmaskinen.

Användning av SyrinTEC möjliggör behandling av hela den yttre ytan utan någon inre behandling, vilket skulle öka friktionen på insidan av fatet och göra kolven trög när den används.

Syftet med ytbehandling av polymerbaserade material är att öka ytvätbarheten genom elektrisk urladdning.

Den låga ytenergin hos polymerbaserade substrat leder ofta till dålig vidhäftning av bläck, lim och beläggningar.

För att uppnå optimal vidhäftning är det nödvändigt att öka substratets ytenergi till strax över den på materialet som ska appliceras.

Ytbehandling med korona leder till förbättrade ytvidhäftningsegenskaper.

SyrinTEC är speciellt utformad för att optimera vidhäftningsegenskaperna hos tryckfärger på sprutbehållare, som normalt är tillverkade av polymermaterial med låg ytenergi såsom PP, PE med flera.

SyrinTEC använder mycket hållbara keramiska elektrodelement vilket leder till fullständig och enhetlig behandling av sprutbehållarna.

SyrinTEC finns både som en standardenhet i låg- och höghastighetskonfiguration för införlivning i befintliga trycklinjer och anpassade enheter som finns tillgängliga för särskilda tryckmaskiner.

Invändig ytbehandling
Tantec erbjuder även lösningar med möjlighet att behandla insidan av sprutor.

Ytbehandlingseffekten på insidan av sprutan möjliggör bättre beläggning av sprutans insida för att minska friktionen när du trycker och drar i kolven.

Tantec arbetar med din produktionsprocess och dina krav för att avgöra vilken typ av koronabehandling som passar bäst för att möta dina behov.

Cases