Processen för plasmaetsning/plasma etching

Processen för torretsning och plasmaetsning

Etsning innebär processen att avlägsna ett material från ytan på ett annat material. Det finns flera metoder för plasmabehandling, men två huvudtyper av etsning.

Den ena är våtetsning och den andra är torretsning eller dry etch , även känd som plasmaetsning eller plasma etching, som det heter på engelska.

The Process of Plasma Etching

När en kemikalie eller ett etsmedel används för att avlägsna ett substratmaterial i etsningsprocessen kallas det för våtetsning. Även plasma eller etsningsgaser används för avlägsnande av substratmaterial vid plasmaetsning. Metoden används också för att tillverka en integrerad krets eller en monolitisk integrerad krets.

Plasmaetsning är ett verktyg som används för strukturell etsning över hela världen sedan 1985. Jämfört med andra etsningstekniker som ingår vid chiptillverkning var plasmaetsning okänd utanför mikroelektroniken före 1980.

Det var under denna tid som nya etsningsprocesser utforskades och introducerades. Den relativt höga framgångsgraden för plasmaetsning har gjort metoden till den föredragna etsningstypen för ett brett spektrum av tillverkare.

Vad är plasmaetsning eller torretsning?

Enkelt uttryckt är plasmaetsning eller torretsning en etsningsprocess som utförs med plasma istället för flytande etsmedel.

Upplägget har stora likheter med förstoftning. I processen behöver du i princip inte deponera något lager, utan kan snarare etsa ytan på materialet samtidigt.

Den största utmaningen med plasmaetsning – eller torretsning – ligger i att producera rätt typ av plasma, som ska vara någonstans mellan elektroden och skivan som ska etsas.

När det görs rätt blir skivan etsad på rätt sätt. För att plasmaetsningen ska ske måste tryckkammaren ha ett tryck under 100 pa. Jonisering sker endast med glödladdning. Den resulterande excitationen sker från en extern källa, som kan leverera upp till 30 kW, tillsammans med frekvenser från 50 Hz (DC) till 5–10 HZ (pulsad DC) och en radio- och mikrovågsfrekvens (MHz–GHz).

 

tantec-managament

Solving your adhesion problems

We have more than 40 years of experience in delivering and manufacturing quality, high-end surface treatment products for any industry.

Tantec has both standard machines, but also custom-designed machines.

Contact us today and get a quote. We are standing by to service you.

Solving your adhesion problems

We have more than 40 years of experience in delivering and manufacturing quality, high-end surface treatment products for any industry.

Tantec has both standard machines, but also custom-designed machines.

Contact us today and get a quote. We are standing by to service you.

The management of Tantec contact people

Löser dina vidhäftningsproblem

Vi har mer än 40 års erfarenhet av att leverera och tillverka högkvalitativa ytbehandlingsprodukter för alla branscher.

Tantec har både standardmaskiner och specialdesignade maskiner.

Kontakta oss idag och få en offert. Vi står redo att hjälpa dig.

 

Typer av torretsning/dry etch

Processen för torretsning kan vidare delas in i två typer, där den första är mikrovågsplasmaetsning som sker med en excitation i mikrovågsfrekvensen, som ligger mellan MHz och GHz. Den andra är väteplasmaetsning, som är en variant av plasmaetsningsprocessen där gas används som plasma. Båda processerna används i dag för att bearbeta halvledande material, som används vid tillverkning av elektronik.

Graphic showing surface tension etching

Förklaring av syreplasmaetsning

Processen för syreplasmaetsning utförs med hjälp av lågtrycksplasma. Tillförandet av syre används som en prekursorgas som kanaliseras in i en vakuumkammare med en skiva.

Radiovågor med hög effekt appliceras sedan in i kammaren. Radiovågorna tillsammans med trycket i vakuumkammaren resulterar i jonisering av syremolekyler som i sin tur bildar plasma. Syreplasman etsar sedan fotoresisten genom att förvandla den till aska.

För att säkerställa att ytan förblir fri från främmande föremål avlägsnas askan sedan med hjälp av en högtrycksvakuumpump.

Det här är också en av anledningarna till att syreplasmaetsning brukar kallas för ”ashing” på engelska.

 

Fördelar med plasmaetsning/plasma etch

Plasmaetsning har visat sig kunna ge betydande kvalitetsförbättringar vid tillverkning av integrerade kretsar. Här är några exempel på fördelar med att använda plasmaetsning:

  • Till skillnad från syraetsmedel är en plasmaetsning ett utmärkt rengöringsmedel som kan avlägsna oönskade organiska rester från metallytor.
  • Plasmaetsning kan fästa två ytor vid varandra mycket bättre jämfört med andra etsmedel.
  • Plasmaetsning anses vara mindre riskabelt än traditionell syraetsning.
  • Användningen av plasmarengöring förbättrar det etsade materialets fysikaliska egenskaper.
  • Plasmaetsning förbättrar metallernas kemiska och fysikaliska egenskaper.
VacuTEC 8000 Plasma Etching Machine

Hur fungerar plasmabehandling?

Plasma består av elektroner, molekyler eller neutrala gasatomer, positiva joner, UV-ljus tillsammans med exciterade gasmolekyler och atomer, och bär på en stor mängd intern energi. När alla dessa molekyler, joner och atomer kommer samman och interagerar med en viss yta, initieras plasmabehandling.

En plasmabehandling utförs vanligtvis i en kammare eller ett hölje som evakueras, men kan även utföras atmosfäriskt. Luften i kammaren eller höljet pumpas ut innan gas släpps in. Gasen strömmar sedan in i höljet vid lågt tryck. Det här sker innan någon elektrisk energi appliceras.

Effekterna av plasmabehandling på alla slags ytor specificeras eller finjusteras genom att man väljer en specifik gasblandning, ett tryck eller en effekt.

Vilka är de viktigaste effekterna av plasmabehandling?

 De viktigaste effekterna av en plasmabehandling är:

  • Plasmarengöring: Behandling med plasma avlägsnar eventuella främmande kontamineringar som finns på ytan hos ett material, vilket ger en ultraren yta som blir mer lämpad för vidare bearbetning.
  • Ytaktivering: En plasmabehandling ökar ytenergin hos ytor med låg energi, vilket förbättrar deras vätbarhet och vidhäftningsegenskaper.
  • Ytegenskaper: Andra ytegenskaper, såsom vätskeavvisande eller låg friktion, kan tillföras vid behov.

Dry etching vs. Wet etching

Vad används plasmarengöring till?

Plasmabehandling används för att modifiera ytan på ett objekt eller för plasmarengöring av objektet.

Många fasta material har låg ytenergi, vilket resulterar i dålig vätbarhet och dåliga vidhäftningsegenskaper. En plasmabehandling kan användas för att förbereda dessa material för vidare bearbetning genom att öka deras ytenergi, samtidigt som föroreningar avlägsnas från produktionsprocessen. Det här ökar kvaliteten och livslängden för beläggningar eller tryck som appliceras på ytan och förbättrar dess vidhäftningsegenskaper.

En plasmamodifiering modifierar bara ytan på ett objekt och förändrar inte objektet på något annat sätt.

 

 

tantec-managament

Solving your adhesion problems

We have more than 40 years of experience in delivering and manufacturing quality, high-end surface treatment products for any industry.

Tantec has both standard machines, but also custom-designed machines.

Contact us today and get a quote. We are standing by to service you.

Solving your adhesion problems

We have more than 40 years of experience in delivering and manufacturing quality, high-end surface treatment products for any industry.

Tantec has both standard machines, but also custom-designed machines.

Contact us today and get a quote. We are standing by to service you.

The management of Tantec contact people

Löser dina vidhäftningsproblem

Vi har mer än 40 års erfarenhet av att leverera och tillverka högkvalitativa ytbehandlingsprodukter för alla branscher.

Tantec har både standardmaskiner och specialdesignade maskiner.

Kontakta oss idag och få en offert. Vi står redo att hjälpa dig.

 

Slutsats

På grund av dess många fördelar kommer torretsning och plasmaetsning sannolikt att förbli en viktig teknik för etsning av mikrosystem och integrerade kretsar under många år framöver.

För många tillämpningar är dessutom användning av kapacitivt kopplad RF-plasma det bästa alternativet. För andra mer specifika applikationer, i synnerhet där höga proportioner behövs, kan användning av lågtrycksplasma ge en bättre och effektivare lösning.

ECR-plasma har vissa begränsningar när det ska användas för stora substrat, men de kan vara det perfekta valet för mindre prover.

Å andra sidan har induktivt kopplade plasmasystem som använder en plan spole och extra förspänning vid substrathållaren visat sig vara extremt mångsidiga.

De har kunnat leverera utmärkta resultat när det gäller tillverkning eller integrerade kretsar och mikrosystem.

Vanliga frågor om processen för plasmaetsning

Varför öka ytenergin hos ett föremål?

När du limmar, trycker, målar eller binder en yta möter denna yta en vätska. Om molekylerna i denna vätska är mer attraherade till varandra än till ytan, fuktar vätskan inte hela ytan jämnt utan bildar istället pärlor. Detta leder till dålig vidhäftning.

För att en korrekt bindning ska kunna existera mellan en vätska och en substratyta bör substratets ytenergi överstiga vätskans spänning med cirka 2–10 mN/m. Genom plasmabehandling kan du justera ytans egenskaper exakt efter dina krav, så att bindningen mellan materialen blir starkare och mer hållbar.

Hur ökar en plasmabehandling ytenergin?

Plasma kan interagera med olika material på olika sätt. När en plasma till exempel kommer i kontakt med en polymeryta bryter den de befintliga molekylära bindningarna och skapar polära funktionella grupper på ytan, vilket ökar ytenergin och förbättrar materialets vätbarhet och dess vidhäftningsegenskaper.

Video: VacuTEC | Vacuum Plasma Treater

 
NeedleTEC treating plastic medical products

DEN MEDICINSKA SEKTORN

PLX nozzle treating a metal surface

FORDONSINDUSTRIN

CableTEC machine from Tantec

KABLAR OCH RÖR